background – Werkgebied
De juiste begeleiding voor uw kind!

Hoogbegaafdheid

WAT IS HOOGBEGAAFDHEID?
De meest gebruikte omschrijving van hoogbegaafdheid gaat ervan uit dat een hoogbegaafde leerling moet beschikken over de volgende persoonlijkheidskenmerken:
» Hoge intellectuele vermogens: meestal wordt als grens een IQ van 130 of hoger gehanteerd
» Taakgerichtheid en volharding (motivatie): doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen
» Creatief vermogen: hiermee wordt bedoeld creatief zijn in het oplossen van problemen

In een maatschappij die is ingericht op het gemiddelde, vormen hoogintelligente kinderen een risicogroep die speciale aandacht behoeft. Vooroordelen als zou een hoogintelligent kind er van zelf wel komen en dat hoogbegaafdheid een luxeprobleem is van de elite bepalen nog steeds de houding van veel opvoeders. Zij kunnen medeoorzaak zijn in de belemmering van een doorlopende ontwikkeling van het hoogintelligente kind. Vroegtijdige herkenning, erkenning en begeleiding zijn van groot belang. Meestal is het een combinatie van risicofactoren die tot probleemsituaties leidt.
Natuurlijk heeft het vele voordelen om zeer intelligent te zijn. Toch kunnen er ook problemen ontstaan doordat het kind en de omgeving niet goed op elkaar afgestemd zijn. Het verwachtingspatroon van de omgeving en dat wat het kind (al) kan en leuk vindt liggen te ver uit elkaar. Dit kan zowel gelden in de relatie met andere kinderen als met volwassenen. Als een hoogbegaafd kind niet komt tot prestaties op zijn of haar niveau, dan spreken we van een ‘onderpresteerder’. Een onderpresteerder kan opvallen door probleemgedrag en een slechte werkhouding. Een aantal hoogbegaafde kinderen heeft de neiging te gaan onderpresteren. Immers zij zijn cognitief niet serieus genomen, raakten daardoor gedemotiveerd en gaan ervan uit dat de middelbare school eveneens zonder iets te doen doorlopen kan worden. Door dit onderpresteren kan het kind een slecht zelfbeeld ontwikkelen wat weer negatieve gevolgen op emotioneel en sociaal gebied kan hebben. Wanneer de oorzaak, de hoogbegaafdheid, van deze ‘onaangepastheid’ niet herkend wordt en de zaak wordt afgeschoven op het kind (dwingen tot aanpassing) is de basis gelegd voor een scala aan problemen.
Het lijkt in eerste instantie niet lastig om een (hoog)begaafd kind te signaleren. Die leerlingen springen er immers toch uit. Dat is echter niet altijd waar. Natuurlijk kunnen de schoolprestaties van het kind een goede indicator zijn. Maar ook bij tegenvallende prestaties kan een leerling wel degelijk (hoog)begaafd zijn. We spreken dan van onderpresteren.

Leren op maat

Leren op maat

Door de individuele benadering worden er meer mogelijkheden gecreëerd om aan de hulpvraag van een kind te voldoen.

Werkgebied

Dyslexie
Dyscalculie
Dysorthografie
Faalangst
Hoogbegaafdheid
Intelligentieonderzoek
Voortgezet onderwijs

Copyright

ontworpen door WvH Creative